کنتاکتهای کمکی CA1R قابلیت نصب در بالای کنتاکتور را دارند و در دو نوع دو کنتاکت ( ترکیب متفاوت از کنتاکتهای باز و بسته ) و چهار کنتاکت ( ترکیب متفاوت از کنتاکتهای باز و بسته ) قابل عرضه می باشند.