با توسعه فضای ابری در اینترنت ، تقاضای داده های بزرگ در همه جا وجود دارد ، در دهه آینده ، توان مورد نیاز مراکز داده  تا سه برابر توان مصرفی امروز افزایش پیدا خواهند کرد. محصولات MGD انتخابی هوشمندانه برای حفاظت از تجهیزات نصب شده در این مراکز و حفظ داده های ارزشمند ضبط شده در سرورها هستند. 

سرورها